ปัจจัยหลักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Climate-changephoto

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็ตาม เพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบมากมายหลากหลายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้โดยเฉพาะมนุษย์ แม้ว่าสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมาจาก 2 ปัจจัยหลักก็คือจากธรรมชาติและมนุษย์เองก็ตาม ถึงกระนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมต้องมีปัจจัยหลักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวสามารถแบ่งแยกออกได้ดังนี้

ปัจจัยหลักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนโลก

  1. ด้านระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ – สิ่งแรกที่เป็นปัจจัยหลักเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็คือเรื่องของระบบนิเวศทางธรรมชาติในทุกเรื่อง สังเกตง่ายๆ อย่างเมื่อโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นน้ำแข็งจากขั้วโลกก็ละลายสัตว์ที่ต้องอาศัยในบริเวณดังกล่าวก็อยู่ได้ยากขึ้นส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของสัตว์เหล่านี้ เป็นต้น นี่คือปัจจัยแรกที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อสภาพภูมิอากาศบนโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงไป
  2. ด้านของเศรษฐกิจ – เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าการใช้ชีวิตของพืช สัตว์ มนุษย์ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไป หากว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน การใช้ชีวิตก็ต้องเปลี่ยน พืชหรือสัตว์ที่เคยชินกับสภาพภูมิอากาศเดิมๆ ก็อยู่ได้ยาก เกิดการล้มตายหรือไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างชัดเจนมากๆ
  3. ด้านสังคม – เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานมากขึ้นหากว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนเป็นไปในทางที่แย่ลง แน่นอนคนเราย่อมต้องการพื้นที่ที่อยู่แล้วปลอดภัย มีความสุข จึงกลายเป็นปัจจัยทางด้านสังคมที่จะทำให้เกิดการแออัดหรือกระจุกตัวตามพื้นที่ต่างๆ ที่มีความปลอดภัยมากกว่าที่ที่ตนเองเคยอยู่ นั่นย่อมส่งผลต่อหลายๆ เรื่องให้ตามมาได้ในภายหลัง
  4. ด้านของสุขภาพ – การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนเราที่เคยอาศัยอยู่ ยกตัวอย่างง่ายๆ เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ผู้คนคุ้นชินกับสภาพาอากาศร้อน การใช้ชีวิตก็เป็นแบบคนเมืองร้อน แต่ถ้าหากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกลายเป็นอากาศหนาวยาวนานมากขึ้น การใช้ชีวิตย่อมเปลี่ยนไปแต่ที่มากไปกว่านั้นคือปัญหาทางด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับคนที่อาศัยอยู่อย่างแน่นอน

จากปัจจัยต่างๆ ทีเกิดขึ้นเหล่านี้ผลกระทบที่มีมากที่สุดคงหนีไม่พ้นตัวมนุษย์เองที่ต้องเจอกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากมาย เมื่อเป็นเช่นนี้หากไม่ต้องการให้เกิดสิ่งแย่ๆ ดังกล่าวขึ้นเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ง่ายๆ กับการพยายามไม่ทำพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดปัญหาต่อสภาพภูมิอากาศเท่านี้เราก็จะสามารถอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ไปได้อีกนานแสนนาน