ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีนี้

สภาพภูมิอากาศในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีสาเหตุอยู่หลายอย่าง ที่เป็นตัวแปรสำคัญ ที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อากาศที่ร้อนเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ความแห้งแล้งในแถบภาคอีสาน ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคือ มนุษย์ นั่นเอง

สืบเนื่องด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การขาดแคลนพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ลดน้อยลง ภาวะโลกร้อน น้ำท่วม ภาวะแห้งแล้ง การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพฯ ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทั้งสิ้น

เมื่อมีจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ที่อยู่อาศัยจึงไม่เพียงพอตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งปัญหาที่ตามมาหลังจากการตัดไม้ทำลายป่านั่นคือ ปัญหาน้ำท่วม สาเหตุเป็นเพราะไม่มีต้นไม้คอยกักเก็บน้ำเวลาที่ฝนตกหนัก และแหล่งกักเก็บน้ำ มีปริมาณที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วม และเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมแล้ว ผลกระทบที่ตามมานั่นคือ ความเสียหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถนน สิ่งปลูกสร้าง พืชผลทางการเกษตร การแพร่กระจายของโรคระบาด เป็นต้น นอกจากนี้ การตัดไม้ทำลายป่า ยังส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย เนื่องจาก ต้นไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนอีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก มีจำนวนลดน้อยลง ความต้องการในการใช้พลังงานมีมากขึ้นในทุกด้าน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ทำให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้น

เมื่อเกิดภาวะโลกร้อนเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ผลที่ตามมานั่นคือ ความแห้งแล้ง ซึ่งมาจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์บริเวณผิวโลกสูงขึ้น และเมื่อผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ก็จะส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำฝนและการระเหยของน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลง น้ำใต้ดินและน้ำในลำธารระเหยแห้งไปตามปริมาณความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อความร้อนสูงขึ้นผลที่ตามมาคือเกิดฝนตกน้อยลง ปัญหาภาวะแห้งแล้งจึงเกิดขึ้นตามมา ผลกระทบที่เกิดจากความแห้งแล้ง คือ ไม่สามารถทำการเกษตรและปลูกพืชอื่นๆ ได้ เช่น ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ ซึ่งทั้งนี้ ข้าวยังเป็นอาหารหลักของคนไทยอีกด้วย รวมทั้ง พืชเศรษฐกิจต่างๆ ด้วย

ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่มากที่สุด เพื่อลดการสูญเสียในด้านต่างๆ ให้ลูกหลานของเราได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขต่อๆ ไป อีกนานเท่านาน