สาเหตุหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Main-causes-for-climate-change

สภาพภูมิอากาศถือเป็นรูปแบบที่มีระยะยาวของสภาพอากาศในพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือหากพูดอีกเชิงก็มีทำนองเหมือนกับเป็นค่าเฉลี่ยของสภาพอากาศในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในช่วงเวลาที่ต้องมากกว่า 30 ปี ปกติแล้วการศึกษาในส่วนของสภาพภูมิอากาศจะพิจารณาไปถึงค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ รวมไปถึงการตรวจวัดสภาพอากาศแบบอื่นๆ ที่ต้องมีความต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานในพื้นที่นั้นๆ ที่ถูกเฉพาะเจาะจงเอาไว้ สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่แล้วมักเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของโลก หากสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นนั่นเท่ากับว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้นั่นเอง โดยนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าสาเหตุหลักๆ ในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมักเกิดจากธรรมชาติกับมนุษย์เป็นสาเหตุหลักๆ ซึ่งสามารถแบ่งแยกออกมาได้ดังนี้

 4 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  1. การหมุนรอบตัวเองของโลกกับการหมุนรอบดวงอาทิตย์ – การเปลี่ยนแนวโคจรนี้นับว่ามีผลต่อสภาพภูมิอากาศโดยตรงสาเหตุมาจากการกระจายพลังงานรังสีจากดวงอาทิตย์ที่สัมผัสมายังพื้นผิวของโลกตามละติจูดต่างๆ เปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลกนั่นเอง ถือว่าเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2. การเปลี่ยนแปลงของพลังงานดวงอาทิตย์ – ถือว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากนอกโลกแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พลังงานดวงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งรูปแบบของปริมาณและคุณภาพนั่นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศของโลก
  3. เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ – จะมีการปล่อยก๊าซและวัสดุที่ละเอียดมากจำนวนมหาศาลออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ การระเบิดที่รุนแรงจะมีกำลังมากพอในการปล่อยเศษวัสดุเหล่านี้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่ชื่อ สตราโตสเฟียร์ สามารถล่องลอยได้นานหลายเดือนหรือเป็นปี เป็นการขวางกั้นรังสีจากดวงอาทิตย์ให้ส่งมาถึงโลกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาเหตุที่เกิดขึ้นจากมนุษย์โดยตรง – ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่ามนุษย์เราเองก็มีส่วนสำคัญในการทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เริ่มต้นง่ายๆ จากการเกิดขึ้นของประชากรที่รวดเร็วส่งผลให้พื้นที่ที่ใช้ชีวิตต้องถูกขยายออกไปมากขึ้น เกิดการขาดแคลนพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมถอยก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่า ทำลายสมดุลต่างๆ ทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่ช่วยเรื่องของการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เหตุผลก็มีเพียงแค่ความต้องการทางพลังงานของคนบนโลกมีมากขึ้น บวกกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมถึงภาคอุตสาหกรรมก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป มีการสร้างภาวะเรือนกระจกมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้โลกร้อนและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ