Tag Archives: มหาสมุทร

บรรยากาศของโลกเรานั้น มีการหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นๆ จะยาวหรือสั้นแค่นั้นเอง ตัวอย่างสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ เช่น การระเบิดภูเขาไฟ ทำให้การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเดือนเดียว การพุ่งชนของดาวเคราะห์ หรืออุกาบาตร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึง 25 ปี รวมไปถึงการเคลื่อนที่ของทวีป และการเปลี่ยนแปลงของพระอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันอาจจะเกิดภายในพันปี ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาทั้งหมด มีอายุในการหมุนเวียนในแต่ระรอบของตัวมันเอง

Ocean

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศ

ปัจจัยที่ทำให้อากาศของโลกเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์ และวงโคจรของโลก ส่วนปัจจัยานในได้แก่ ก๊าซในชั้นบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกพอสรุปรวมได้ดังต่อไปนี้

  • พลังงานจากดวงอาทิตย์
  • วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
  • องค์ประกอบอื่นๆของบรรยากาศ
  • น้ำในแม่น้ำของมหาสมุทร
  • ขั้วโลกเหนือที่มีน้ำแข็งมาก
  • เปลือกโลก

ทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นคือปัจจัยที่อยู่ภายนอกโลกที่สามารถทำให้ชั้นบรรยากาศในโลกของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากดวงอาทิตย์ พลังงานที่เกิดจากดวงอาทิตย์ส่งผลต่อโลกของเรา ด้วนอุณหภูมิความร้อนที่ไม่คงที่ ลักษณะของดวงอาทิตย์ขยายตัวขึ้นใหญ่ ทำให้เกิดการเผาไหม้ก๊าซไฮโดรเจนที่อยู่ภายใน เมื่อผิวของดวงอาทิตย์ใหญ่ขึ้น แสงสว่างมากขึ้น ทำให้ความร้อนนั้นมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

น้ำในมหาสมุทร เป็นอีกหนึ่งตัวแปลที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ ความชื้นในอากาศ น้ำจากมหาสมุทร ไปจนถึงความเค็มของน้ำทะเล มีส่วนสร้างให้เกิดประจุเผาไหม้ของความร้อนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยแท้จริง ผลกระทบต่อภูมิอากาศบนพื้นทวีปโดยตรง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอากาศของโลกเราด้วยระยะเวลา 500 – 2,000 ปี